Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst M

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Magistraat

Een persoon die benoemd is tot een openbaar bestuursambt, zoals een rechter ...
meer over Magistraat

Magistraat

Een persoon die benoemd is tot een openbaar bestuursambt, zoals een rechter of officier van justitie.

Malus

Een tariefsmatige premieopslag die de verzekeraar toepast indien door de ver...
meer over Malus

Malus

Een tariefsmatige premieopslag die de verzekeraar toepast indien door de verzekerde in de daaraan voorafgaande verzekeringsjaren meer dan een bepaald aantal schadegevalleen is gemeld die tot betaling van schadevergoeding hebben geleid.

Mandaat

De bevoegdheid om op last van een ander te handelen zonder de daar bijbehore...
meer over Mandaat

Mandaat

De bevoegdheid om op last van een ander te handelen zonder de daar bijbehorende verantwoordelijkheid te dragen.

Mandataris

Degene aan wie een mandaat is verleend, ook wel lasthebber, gevolmachtigde, ...
meer over Mandataris

Mandataris

Degene aan wie een mandaat is verleend, ook wel lasthebber, gevolmachtigde, opdrachtnemer of vertegenwoordiger genoemd. De mandataris is bevoegd om op last van een ander, de mandant, rechthandelingen te verrichten maar hij heeft niet de verantwoordelijkheid die daarbij hoort, die blijft namelijk bij de mandant.

Mededinging

De strijd tussen verscheidene economische actoren om een aandeel in een bepe...
meer over Mededinging

Mededinging

De strijd tussen verscheidene economische actoren om een aandeel in een beperkte markt te bemachtigen.

Medezeggenschap

Medezeggenschap zorgt ervoor dat werknemers betrokken worden bij de besluitv...
meer over Medezeggenschap

Medezeggenschap

Medezeggenschap zorgt ervoor dat werknemers betrokken worden bij de besluitvorming binnen een bedrijf en dat ze in staat zijn om het beleid van een onderneming te beïnvloeden.

Mediation

Een vorm van conflictbemiddeling waarbij een bemiddelaar, een mediator genoe...
meer over Mediation

Mediation

Een vorm van conflictbemiddeling waarbij een bemiddelaar, een mediator genoemd, twee twistende partijen begeleidt om samen tot een oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is zonder dat er een advocaat of rechter voor nodig is.

Meineed

Het opzettelijk afleggen van een valse verklaring onder ede tijdens een getu...
meer over Meineed

Meineed

Het opzettelijk afleggen van een valse verklaring onder ede tijdens een getuigenverhoor in een civiele procedure of strafzaak.

Memorie van antwoord

Schriftelijk processtuk dat in een hoger beroepsprocedure door de geïntimeer...
meer over Memorie van antwoord

Memorie van antwoord

Schriftelijk processtuk dat in een hoger beroepsprocedure door de geïntimeerde wordt ingediend bij het gerechtshof in reactie op de memorie van grieven die de appellant daarvoor heeft ingediend.

Memorie van grieven

Gerechtelijk stuk waarmee de eisen in hoger beroep worden ingediend bij het ...
meer over Memorie van grieven

Memorie van grieven

Gerechtelijk stuk waarmee de eisen in hoger beroep worden ingediend bij het gerechtshof.

Minderjarige

Natuurlijk persoon jonger dan 18 jaar. Minderjarigen hebben minder rechten d...
meer over Minderjarige

Minderjarige

Natuurlijk persoon jonger dan 18 jaar. Minderjarigen hebben minder rechten dan een meerderjarig persoon. Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet vrijelijk over hun bezittingen of hun persoon beschikken en kunnen hun ouders aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van hun rechtshandelingen. Ook mogen zij niet stemmen of in een motorvoertuig rijden.

Minnelijke schikking

Een akkoord bereikt tussen twee partijen zonder tussenkomst van de rechter.
meer over Minnelijke schikking

Minnelijke schikking

Een akkoord bereikt tussen twee partijen zonder tussenkomst van de rechter.

Misbruik van recht

Wanneer iemand zijn recht of bevoegdheid op een onrechtmatige wijze gebruikt...
meer over Misbruik van recht

Misbruik van recht

Wanneer iemand zijn recht of bevoegdheid op een onrechtmatige wijze gebruikt spreken we van misbruik van recht. Dit komt voor wanneer een recht of bevoegdheid anders wordt gebruikt dan waarvoor deze oorspronkelijk bedoeld was of wanneer deze uitsluitend wordt gebruikt met als doel schade aan een ander toe te brengen.

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01