Bergingh Incasso B.V.

Bergingh Incasso B.V.

tel. 085 - 744 07 08
reactie@bergingh-incasso.nl

Begrippenlijst O

Incasso- en juridische begrippen samengesteld door Bergingh Incasso B.V.

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad is een term uit het civiele recht. Het betreft een handel...
meer over Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad

Onrechtmatige daad is een term uit het civiele recht. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand een ander op onwettige of onbehoorlijke wijze benadeelt of schade berokkent.

 

Als iemand een onrechtmatige daad heeft gepleegd vloeit daaruit een verbintenis voort: het recht van de gelaedeerde op een schadevergoeding en de verplichting van de pleger van de onrechtmatige daad om deze schade te vergoeden. Dit wordt ook wel aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad genoemd.

Ontvankelijk

Een zaak die aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank kan alleen berecht wor...
meer over Ontvankelijk

Ontvankelijk

Een zaak die aanhangig wordt gemaakt bij de rechtbank kan alleen berecht worden als de eiser of verzoeker ontvankelijk is, d.w.z. als zijn zaak vatbaar is voor berechting. Een zaak is vatbaar voor berechting als de zaak bij het juiste rechtscollege ingediend is met inachtneming van alle vormvereisten en termijnen. Als bijvoorbeeld een hoger beroepstermijn is overschreden of de dagvaarding een gebrek bevat zal de eiser door de rechtbank niet ontvankelijk worden verklaard.

Opposant

De gedaagde die in verzet is gekomen tegen een verstekvonnis in een civiele ...
meer over Opposant

Opposant

De gedaagde die in verzet is gekomen tegen een verstekvonnis in een civiele (incasso) procedure.

Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten, opgericht in 1952, is de publiekrechtelij...
meer over Orde van Advocaten

Orde van Advocaten

De Nederlandse Orde van Advocaten, opgericht in 1952, is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van de advocatuur. De NOvA is onderverdeeld in lokale Ordes van Advocaten, waarvan zich in elk arrondissement één bevindt. Iedere advocaat in Nederland is verplicht lid van de NOvA en valt onder het tuchtrecht van de organisatie.

 

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft de volgende bestuursorganen: de Algemene Raad, het College van Afgevaardigden en de Landelijke Deken, die leiding geeft aan de organisatie.

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een huwelijksboedel na e...
meer over Overbedeling

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een huwelijksboedel na een scheiding of bij het verdelen van een erfenis één partner c.q. erfgenaam een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Daardoor ontstaat er automatisch een schuld aan de andere rechthebbende(n).

 

Overbedeling ontstaat vaak als één van de rechthebbenden een onroerende zaak krijgt toebedeeld die overwaarde heeft. De andere rechthebbende(n) zal/zullen voor deze overwaarde moeten worden gecompenseerd. Dit gebeurt meestal doordat de overbedeelde rechthebbende ter compensatie een geldbedrag betaalt aan de andere rechthebbende(n).

 

Ons motto is:  duidelijker kunnen we het niet maken!

Correspondentieadres:
Postbus 2055 
7301 DB Apeldoorn


Handelsregister:
KvK.: 54909651

BTW:. NL851487889B01